Najnowsza książka Anny Kosteckiej-Sadowej


Polecamy najnowszą książkę Anny Kosteckiej-Sadowej Rzeczownikowe zapożyczenia wschodniosłowiańskie w gwarach polskich, opracowaną przez nas dla Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Publikacja porusza i porządkuje problematykę zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich, wypełnia lukę w tej dziedzinie badań językoznawczych. Opierając się na bogatych materiałach gwarowych, autorka uzupełniła listę dotychczas omówionych wschodnioslawizmów, ukrainizmów, białorutenizmów i rusycyzmów. Przedstawiła, a niejednokrotnie też zweryfikowała zasięgi geograficzne analizowanych rzeczowników w gwarach polskich. Opisała procesy adaptacyjne (zwłaszcza fonetyczne i słowotwórcze) oraz wychwyciła mechanizmy ich funkcjonowania w gwarach.

Opracowane zapożyczenia obejmują obszary tematyczne dotyczące nazw (z uwzględnieniem charakterystycznych cech) i zjawisk z zakresu kultury materialnej i duchowej wsi. Słownictwo to łączy się z obyczajowo-kulturowym obrazem świata wsi przygranicznych z niedalekiej przeszłości. Zachowane w języku średniego i najstarszego pokolenia, nieskażone jeszcze nowinkami cywilizacyjnymi, świadczy o specyfice kulturowej regionu, odzwierciedla mentalność ludzi zamieszkujących zróżnicowane etnicznie oraz kulturowo tereny.

Zebrany materiał leksykalny tworzy kulturowy obraz dawnego świata: jest to niezwykły dokument minionych czasów, a zarazem cenne źródło umożliwiające poznanie wschodniego pogranicza.

Publikacja dostępna w księgarni Instytutu Języka Polskiego PAN: sklep.ijp-pan.krakow.pl/product_info.phpWięcej aktualności