Dla autorów

Pro­ponu­jemy sze­roką gamę usług związanych z kom­plek­sowym opra­cow­aniem wydawniczym pub­likacji naukowych, prac: dok­tors­kich, habil­i­ta­cyjnych, pub­likacji przed– i pokon­fer­en­cyjnych itp. Nasz zespół zaj­muje się pełną obsługą pro­cesu wydawniczego lub poszczegól­nymi jego eta­pami: redakcją, korektą, skła­dem, pro­jek­towaniem graficznym, przy­go­towaniem mate­ri­ału ilus­tra­cyjnego, fotografią, doborem papieru oraz drukiem.
Zamówione pub­likacje z naszym numerem ISBN wyda­jemy pod marką Wydawnictwa LIBRON dzi­ała­jącego od 15 lat na pol­skim rynku wydawniczym. Na życze­nie klienta nada­jemy pub­likacji przekazany nam numer ISBN
Zaj­mu­jemy się również tłu­maczeni­ami tek­stów naukowych na język ang­iel­ski oraz korek­tami językowymi już dostar­c­zonych tłu­maczeń. Dodatkowo bezpłat­nie przy­go­towu­jemy pub­likację w formie książki elek­tron­icznej (pdf) oraz wprowadzamy do cyfrowych repozy­toriów naukowych (np. CEON ).