Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 1: Historia i edukacja

red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Urszula Kicińska

Najważniejszą zaletą recenzowanej pracy – w moim przekonaniu – jest całościowe ujęcie problemu historii, pamięci i tożsamości, znacznie poszerzające horyzont badawczy dotychczasowych opracowań, ponieważ ujęty w niej problem pamięci przeszłości jest analizowany w niespotykanej do tej pory potrójnej perspektywie: z pozycji archiwistycznej (źródłowej), historycznej i pamięciologicznej. Równie istotny walor pracy stanowi obszerna egzemplifikacja poruszanych zagadnień, połączona ze stosunkowo dużą reprezentatywnością omawianych przykładów, co niewątpliwie sprzyja prowadzeniu, tak istotnych w przypadku pamięci, badań komparatystycznych. Zestawienie obu tych perspektyw: całościowej z jednostkową, uwypukliło jeszcze jeden atut pracy: badawczo-warsztatowy, książka ta bowiem z powodzeniem może stanowić swoistego rodzaju instruktaż, jak zaprojektować i przeprowadzić badania w konkretnym terenie (regionie).

Z recenzji dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej


Każdy z artykułów to oddzielna rozprawa, większość z nich stanowi dowód godnego pochwały profesjonalizmu autorów. Z uznaniem odnoszę się do Redaktorek tomu, które zgromadziły szeroki zespół autorów, podejmujących intrygujące problemy. Artykuły zostały napisane zgodnie z zasadami warsztatu historyka, odkrywają przed czytelnikiem wiele nieznanych poprzednio kwestii. Pokazują aktualny stan refleksji naukowej, ciągle doskonalonej dzięki kwerendom źródłowym i powiększającej się lekturze przedmiotu.

Z recenzji dr hab. Barbary Wagner, prof. UW

Wersja drukowana

cena: 34 zł

niedostępna