O nas

Pro­fil Wydawnictwa Libron obe­j­muje następu­jące dziedziny: his­to­ria, językoz­naw­stwo, nauki o kul­turze. Pub­liku­jemy również książki z zakresu filo­zofii, nauk o sztuce i lit­er­atur­oz­naw­stwa.
W pro­ce­durze wydawniczej sto­su­jemy normy etyki wydawniczej określone w Kodek­sie postępowa­nia pub­lika­cyjnego COPE COPE – Com­mit­tee on Pub­li­ca­tion Ethics).
Współpracu­jemy z wieloma uczel­ni­ami i insty­tuc­jami naukowymi w Polsce, m.in. z: Insty­tutem Języka Pol­skiego PAN , Uni­w­er­sytetem Warsza­wskim, Uni­w­er­sytetem Wrocławskim, Uni­w­er­sytetem Jagiel­lońskim, Uni­w­er­sytetem im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu, Uni­w­er­sytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie, Uni­w­er­sytetem Ped­a­gog­icznym im. KEN w Krakowie, Fun­dacją dla Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Akademią Górniczo-​Hutniczą w Krakowie, Insty­tutem Muzyki i Tańca, Insty­tutem Książki.
Pub­likacje opra­cow­ane w naszym wydawnictwie otrzy­mały nagrody przyz­nane przez nieza­leżné insty­tucje społeczne i naukowe, m.in.:
– Nagroda Komitetu Językoz­naw­stwa PAN za rok 2017 za pub­likację Powiedziane po krakowsku. Słownik region­al­izmów krakows­kich, pod red. R. Przy­byl­skiej, D. Ochmann, Kraków 2017
– Nagroda Miasta Krakowa w dziedzinie „Nauka i tech­nika” dla zespołu prof. Władysława Śli­wińskiego za rok 2016 za następu­jące opra­cow­a­nia:
Jakub Bobrowski, Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kul­tur­owej i językowej w idi­olek­cie pis­arskim Stanisława Wyspi­ańskiego. Anal­iza seman­ty­czna i stylistyczno-​funkcjonalna, Kraków 2015
Władysław Śli­wiński, Dialek­tyzmy i kul­tura ludowa w dra­mat­ach Stanisława Wyspi­ańskiego, Kraków 2016
Mag­dalena Niemczyk-​Jacek, Kat­e­go­ria potoczności w tekś­cie lit­er­ackim na przykładzie dra­matów Stanisława Wyspi­ańskiego, Kraków 2015
Mal­wina Jabczuga-​Gębalska, Neol­o­gizmy w dra­mat­ach Stanisława Wyspi­ańskiego na tle normy słown­ikowej przełomu XIX XX wieku, Kraków 2016
Władysław Śli­wiński, Słownik osobli­wości leksykalnych Stanisława Wyspi­ańskiego, Kraków 2016
Mał­gorzata Kosińska-​Zagajewska, Ter­mi­nolo­gia i słown­ictwo spec­jal­isty­czne w dra­mat­ach Stanisława Wyspi­ańskiego, Kraków 2015
– Nagroda Pol­skiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII za najlep­szą rozprawę dok­torską doty­czącą wieku XVIII : Anna Penkała, Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne
w małżeńst­wach szlachty wojew­ództwa krakowskiego w cza­sach sas­kich, Kraków 2016
– Nagroda im. Czesława Mojsiewicza na najlep­szą pracę dok­torską w dyscy­plinie nauk o poli­tyce: Piotr Obacz, Podział „Pol­ska sol­i­darna – Pol­ska lib­er­alna” w świ­etle wybranych kon­cepcji plu­ral­izmu poli­ty­cznego, Kraków 2018
– Nom­i­nacja do nagrody Książka His­to­ryczna Roku: Bogusław Tracz, Hip­piesi, kudłacze, chwasty. Hip­isi w Polsce w lat­ach 1967 1975 , Kraków 2014
– Nom­i­nacja do Nagród His­to­rycznych „Poli­tyki”: Bogusław Tracz, Hip­piesi, kudłacze, chwasty. Hip­isi w Polsce w lat­ach 1967 1975 , Kraków 2014

Książki naszego wydawnictwa są dys­try­buowane w całej Polsce i na świecie dzięki współpracy z najwięk­szym ogólnopol­skim dys­try­b­u­torem książek naukowych – OSDW Azy­mut, należą­cym do grupy PWN SA
Prowadz­imy również sprzedaż książek przez naszą stronę inter­ne­tową, mamy także stałą ekspozy­cję w Głównej Księ­garni Naukowej w Krakowie.