O nas

Wydawnictwo LIBRON pow­stało w 2003 roku. Przez ponad piet­naś­cie lat funkcjonowa­nia wydal­iśmy kilka­set pozy­cji z zakresu human­istyki oraz nauk ścisłych.
Mając na uwadze nowe możli­wości, jakie daje współczesna poligrafia, oraz sprawne zarządzanie wydawnictwem, chcemy zapro­ponować atrak­cyjne formy współpracy ludziom nauki. Zależy nam na tym, aby umożli­wić osobom zaj­mu­ją­cym się nauką wydanie swoich prac na korzyst­nych warunk­ach oraz na najwyższym poziomie edy­torskim.
Poprzez dys­try­bucję w hur­towni AZY­MUT (grupa PWN SA ) nasze pub­likacje trafi­ają do więk­szości bib­liotek i księ­garń naukowych w Polsce oraz około 120 księ­garń inter­ne­towych. Posi­adamy stałą ekspozy­cję w Głównej Księ­garni Naukowej im. Bolesława Prusa w Warsza­wie.
Zaj­mu­jemy się również wprowadzaniem książek do cyfrowych repozy­toriów naukowych (np. CEON ).

Współpracu­jemy z najbardziej wyma­ga­ją­cymi i renomowanymi insty­tuc­jami naukowymi, m.in. z:

– Insty­tutem Języka Pol­skiego PAN
– Uni­w­er­sytetem Warsza­wskim
– Uni­w­er­sytetem Wrocławskim
– Uni­w­er­sytetem Jagiel­lońskim
– Uni­w­er­sytetem im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu
– Uni­w­er­sytetem Papieskim im. Jana Pawła II
– Uni­w­er­sytetem Ped­a­gog­icznym w Krakowie
– Fun­dacją dla Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego
– Akademią Górniczo-​Hutniczą w Krakowie.

Zapraszamy do współpracy.