Projektowanie treści w wymiarze communication design

Katarzyna Płoszaj

Content design, text design, creative writing, copywriting, UX writing — eksploracja tych zagadnień to meritum tej książki na temat projektowania treści w formach wizualnych, audiowizualnych oraz tekstowych (m.in. w postaci tekstów użytkowych, wizerunkowych czy literackich). Do kluczowych elementów tego opracowania należy także konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia «estetyka treści» w kontekście merytoryczno-emocjonalnych atrybutów designu.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/projektowanie-tresci-10871668380


CENA: 44 PLN

Seksting – wiedza, doświadczenia i opinie młodzieży

Małgorzata Bereźnicka, Justyna Rokitowska

Książka stanowi ważny wkład w pogłębienie wiedzy dotyczącej sekstingu i zagrożeń z nim związanych. W recenzowanej pracy zostały podjęte ważne i aktualne problemy. Charakteryzuje ją swoboda narracji, oryginalność idei i integralność prowadzonych wywodów. Jest to opracowanie będące udaną próbą diagnozy wiedzy, doświadczeń i opinii młodzieży na temat sekstingu.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/seksting-wiedza-doswiadczenia-10895327610


CENA: 38 PLN

Poszukiwanie zaginionej wspólnoty w usieciowionej przestrzeni. Studium społeczności małopolskich geocacherów

Jakub Mirek

Praca ta jest niezmiernie ożywcza na tle niezliczonych obecnie publikacji podnoszących problem cyfrowych zagrożeń, implicite wskazuje na bardziej radosne, beztroskie oblicze nowoczesnych technologii, przypomina też nieco zapomnianą dziś, a przecież wciąż aktualną kwestię więziotwórczego i wspólnototwórczego wymiaru internetu.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/poszukiwanie-zaginionej-wspolnoty-10895351484


CENA: 38 PLN

Edukacja w świecie VUCA. Charakterystyka środowiska bezpieczeństwa

Pod redakcją Danuty Kaźmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego

W wielu przypadkach dotychczasowe formy i metody stosowane w rozwoju zawodowym kadr na potrzeby bezpieczeństwa w dużej części są nie do zaakceptowania we współczesnych czasach i warunkach. Nieodzowne jest dokonywanie zmian, weryfikowanie przyjmowanych rozwiązań. Chcąc bowiem być przygotowanym na ewentualność zdarzeń niekorzystnych dla państwa, trzeba się wkomponować w otaczającą rzeczywistość i umiejętnie z niej korzystać, aby efektywnie monitorować, neutralizować i eliminować skutki niekorzystnych zdarzeń.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/edukacja-w-swiecie-vuca-11157876785CENA: 39 PLN

Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków

Pod redakcją Macieja Kawki, Wojciecha Prażucha i Pawła Płanety

Niniejszy zbiór prac powstał z inicjatywy Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności jako wynik zainteresowań jej członków i sympatyków. Tom zawiera prace wybitnych autorów – medioznawców, literaturoznawców, teologów, historyków, filozofów, kulturoznawców i językoznawców. Autorzy poświęcili swoją uwagę mediom, instytucjom publicznym i kreowanym przez nie narracjom medialnym i transmedialnym – jako najważniejszej płaszczyźnie komunikacji społecznej − oraz ich roli w procesach identyfikowania postaw patriotycznych Polaków.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/medialne-i-transmedialne-11355627057


CENA: 40 PLN

Antologia Peronu Literackiego Biblioteki Kraków

Autorzy tego tomu to ludzie z pasją i charakterem. Są zaangażowani nie tylko w Peron Literacki, ale również w inne, rozmaite inicjatywy literackie, które czynią ich życie literacko sensownym i spełnionym. Oprócz wykonywanych zawodów, które czasem wiążą się z ich działalnością literacką (jak nauczyciele języka polskiego czy pracownicy kulturalni albo bibliotekarze), autorzy są zanurzeni po uszy w świat poetyckich dźwięków i słów


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/antologia-peronu-11106689769


CENA: 29 PLN
.

Edukacja w świecie VUCA. Szanse, wyzwania, zagrożenia

Pod redakcją Danuty Kaźmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego

Książka przedstawia wyniki badań grupy autorów, którzy z dużą troską i uwagą zajmują się problematyką teorii oraz praktyki bezpieczeństwa w aspekcie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności współczesnego świata. W publikacji omówione zostały kwestie edukacji bezpieczeństwa, nauczyciela i kadr zajmujących się bezpieczeństwem, szans i wyzwań edukacji w świecie VUCA, a także potęgi i znaczenia informacji oraz bezpieczeństwa edukacji informacyjnej w XXI wieku.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/edukacja-w-swiecie-vuca-11157889146CENA: 39 PLN

Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną

Hanna Batorowska

Kultura bezpieczeństwa informacyjnego decyduje o odporności społeczeństwa na ataki informacyjne oraz o jego świadomości na temat współczesnej wojny informacyjnej. […] Istotnym celem badań było ukazanie, że w codziennej walce o informacje – walce o pozyskiwanie przewagi, a nawet dominacji informacyjnej – kultura bezpieczeństwa informacyjnego ma do odegrania ważną rolę polegającą na powstrzymywaniu, eliminowaniu, ograniczaniu negatywnych skutków tej walki oraz wspieraniu zadań związanych z działaniami kooperacji pozytywnej na rzecz ochrony środowiska informacyjnego człowieka.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/kultura-bezpieczenstwa-informacyjnego-11157863545


CENA: 44 PLNPolskie kulinaria. Aspekty historycznojęzykowe, regionalne i kulturowe

Pod redakcją Renaty Przybylskiej i Donaty Ochmann

Inspiracją do powstania niniejszego tomu były badania nad regionalizmami w języku polskim prowadzone w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jjęzykoznawcza refleksja posłuży rozpoznaniu historycznych i regionalnych warstw kultury jedzenia, a rozszerzenie i pogłębienie badań w przyszłości pozwolą uzyskać pełniejszy obraz człowieka, który tę kulturę tworzy i zachowuje jej świadectwa w języku. Mamy nadzieję, że tak ujęta tematyka kulinariów w języku polskim zainteresuje Czytelników i rozbudzi ich poznawcze apetyty.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/polskie-kulinaria-11222748711


CENA: 44 PLN

Mikroświaty. Projektowanie wspierające uczenie się

Małgorzata Ciesielska

Katalog MIKROŚWIATY prezentuje kilkadziesiąt pomocy i materiałów wspierających uczenie się, które były realizowane przez studentki i studentów Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Publikacja jest podsumowaniem czteroletniego projektu, w ramach którego, powstały specjalistyczne pomoce edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, pomoce rozwojowe inspirowane pedagogiką Montessori dla dzieci przedszkolnych oraz podręczniki językowe dla studentów. Głównym założeniem tej inicjatywy było zaprojektowanie rozwiązań odpowiadających realnym potrzebom w zakresie uczenia się, dlatego prezentowane w katalogu projekty były tworzone we współpracy ze środowiskami edukacyjnymi oraz merytorycznie konsultowane przez nauczycieli i wykładowców, zadbano także o ich wysoki poziom estetyczny i użytkowy.

 

Studia o poprawności. Kontekst filozoficzno-komunikacyjny

Marek Ostrowski

Praca ma charakter studiów, które być może zwrócą uwagę na niezbyt znane zjawiska kojarzone z poprawnością, nieczęsto nam przychodzące na myśl, wymykające się jednoznacznej definicji, a jednak istniejące w kulturze, filozofii, polityce – zauważane i omawiane nie do końca tak, jak na to zasługują. Poprawność jest w niniejszej publikacji rozważana przede wszystkim jako zjawisko mentalne oraz komunikacyjne, w dużym stopniu związane z tradycją filozoficzną.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/studia-o-poprawnosci-11286695955


CENA: 44 PLN

Stabilność polskiej i niemieckiej symboliki kolektywnej

Michael Fleischer, Annette Siemes, Michał Grech

Niniejsza praca jest próbą rekonstrukcji i opisu rozwoju współczesnych polskich i niemieckich symboli kolektywnych. Chodzi w niej zarówno o odkrycie funkcjonujących aktualnie symboli kolektywnych oraz ustalenie ich hierarchii i semantyzacji, jak i o pokazanie, w jaki sposób analizowany przez nas zestaw symboli rozwinął się w ciągu ostatnich 27 lat. 

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/stabilnosc-polskiej-i-niemieckiej-11417310372#


CENA: 44 PLN


MAPO/MYŚLO/GRAFIA. Rola notowania nielinearnego w kształceniu akademickim (z suplementem)

Marta Bolińska

Książka ta otwiera właściwie nowy rozdział w badaniach nad nowoczesnymi metodami nielinearnego rejestrowania i przekazywania wiedzy w ramach kształcenia akademickiego, a także samodzielnego uczenia się z użyciem form graficznych. Autorka dba też o konsekwencję i spójność formy z treścią prezentacji: w jednym z rozdziałów omawiane metody i techniki obrazowe stosowane w dydaktyce akademickiej czy w kształceniu uczniów same ujęte są obrazowo, a więc nielinearnie.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/mapo-myslo-grafia-11470501760


CENA: 39 PLN

Film i serial telewizyjny jako źródła frazeologizmów oraz skrzydlatych słów (na wybranych przykładach)

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Dorota Połowniak-Wawrzonek jest baczną obserwatorką zmian zachodzących we współczesnym języku polskim. Od wielu lat wnikliwie przygląda się procesom lingwistyczno-kulturowym w obszarze polszczyzny medialnej. Jej najnowsza praca poświęcona jest utrwalonym połączeniom słownym, które swój byt w języku polskim zawdzięczają popularności dzieł filmowych. Przedmiotem badań autorki są cytaty pochodzące z filmów i seriali telewizyjnych, które zasilają zasób skrzydlatych słów i pojawiają się w języku codziennej komunikacji Polaków, służąc im do nazywania nowych zjawisk bądź do wyrażania emocji i ocen. Książka Doroty Połowniak-Wawrzonek przynosi wiele szczegółowych ustaleń na temat genezy nowych związków wyrazowych, które weszły do potocznej polszczyzny dzięki oddziaływaniu filmów. […]


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/film-i-serial-telewizyjny-11679187700

CENA: 49 PLN

Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej do 2035 roku

Alan Beroud

Dla szeroko rozumianej Europy perspektywy pozyskiwania surowców z innych źródeł zaopatrzenia niż rosyjskie były ze względów ekonomicznych oraz – co często do dziś brzmi paradoksalnie – bezpieczeństwa nie do przyjęcia. Droższy węgiel, gaz czy ropa naftowa przekładały się na wzrost cen za towary oraz usługi wytworzone bezpośrednio lub pośrednio przy wykorzysta­niu surowców energetycznych. Taki stan rzeczy zarówno obecnie, jak i w przyszłości będzie generował zwiększenie kosztu usług, przełoży się także na dynamiczny wzrost inflacji. Wszystko to ude­rza w stabilność systemu gospodarczego wielu państw. W dającej się przewidzieć przyszłości trudno oczekiwać przełomu w tej kwe­stii. W tak definiowanej rzeczywistości spadek znaczenia Starego Kontynentu w międzynarodowych relacjach gospodarczych był de facto przesądzony…

Fragment wstępu

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/strategia-energetyczna-federacji-rosyjskiej-13411602738


CENA: 49 PLN


Zagadnienia lingwistyczne w dydaktyce szkolnej i pedagogicznej

pod redakcją Tomasza Kurdyły i Beaty Ziajki

Swoistość relacji, w jakie wchodzą lingwistyka jako nauka sensu stricto oraz dydaktyka zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak i szkolnym, znajduje odzwierciedlenie w tematyce niniejszej publikacji, która została poświęcona badaniom wielopłaszczyznowych zmian językowych, językoznawczych i dydaktycznych. Dotyczą one przede wszystkim: procesów zachodzących w najnowszej polszczyźnie, a związanych z przemianami cywilizacyjnymi i rozwojem technologicznym, zmian w językoznawstwie (nowych kierunków i obszarów badawczych), jak i propozycji nowych metod i procedur dydaktycznych w nauce o języku i w nauczaniu języka polskiego w szkołach i na uniwersytetach.

Ze Wstępu


Projektowanie komunikacji, czyli communication design (albo na odwrót)

pod redakcją Kamila Olendra

W publikacji tej nie chodzi więc o to, by prezentować nasze najnowsze badania, ale o to, by pokazać, czym jest projektowanie komunikacji i jak wielu aspektów życia dotyczy. Wszak komunikacja jest wszędzie. Komunikacja komunikuje.

Fragment Wstępu


Publikacja jest skierowana zarówno do nowicjuszy, jak i do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę zakresu 'Communication Design'.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/projektowanie-komunikacji-czyli-communication-design-albo-na-odwrot-14991097321

CENA: 49 PLN

Nowości

Brexit in...

Patrycja Kubicha

Patrycja Kubicha is a doctor of linguistics and a graduate of English and German philology. She currently works as a research and teaching employee at the Institute of Linguistics and Literary Studies at the Faculty of Humanities of Jan Kochanowski University of Kielce, at which she completed her philological studies and wrote and defended her PhD dissertation. She is particularly interested in conducting research in the area of linguistic pragmatics, and she is the author of articles concerning pragmatic analyses of chosen texts belonging to political discourse.


[więcej]

Pola mocy (i...

Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel

W swojej kolejnej książce opublikowanej w związku z badaniami nad ewolucją budżetu obywatelskiego w Polsce autorzy prezentują elementy domykające propozycję modelową, która w ich założeniu może pomóc w lepszym pojmowaniu, trafniejszym analizowaniu oraz pełniejszym praktykowaniu partycypacji, deliberacji i współdecydowania w sprawach publicznych.


Fragment wstępu
[więcej]

Problemy i...

pod redakcją Piotra Obacza

Zawarte w niniejszym tomie artykuły ukazują złożoność współczesnego świata oraz skalę wyzwań, jakie stoją przed ludzkością. Opracowania dotyczą fundamentalnych problemów, które w zasadniczy sposób oddziałują na ludzkie życie, funkcjonowanie państw i społeczeństw. Celem monografii jest wskazanie i omówienie wybranych zagadnień nie jako wyizolowanych przypadków, lecz jako elementów szerszych, regionalnych i globalnych, zachodzących w warunkach współzależności procesów, które wykazują tendencję do narastania i pogłębiania się wraz z postępującą globalizacją w różnych jej wymiarach...

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/problemy-i-wyzwania-wspolczesnego-swiata-15407855800

CENA: 44 PLN [więcej]

Osiem lat w...

Julije Benešić

Osiem lat w Warszawie (Kronika) Julija Benešicia zawiera niekonwencjonalny, często intymny zapis pobytu autora w Polsce, gdy w latach 1930–1938 jako delegat jugosłowiańskiego Ministerstwa Oświaty pracował nad przybliżeniem tego kraju, jego kultury i języka Polakom, kontynuując jednocześnie...

Książka wydana przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Mediów Republiki Chorwacji


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/osiem-lat-w-warszawie-kronika-15407771895?reco_id=9d4a0c5b-f199-11ee-897c-1a94f6d34858&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5


CENA: 44 PLN
[więcej]

Więcej nowości

Aktualności

Dzieje parafii w Stryszowie – od początków do 1848 roku,

Dzieje parafii w Stryszowie – od początków do 1848 roku, autorstwa Mirosława Płonki (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej), to pierwsza naukowa monografia obecnej gminy Stryszów, a niegdysiejszej parafii w Stryszowie

Parafie stanowiły w przeszłości najmniejsze jednostki administracji kościelnej i zarazem jednostki poborowe podatków (również państwowych). Terytorialnie odpowiadały w pewnym sensie współczesnym gminom, czego wzorcowym przykładem jest parafia w Stryszowie. Poza jedną wsią – Marcówką, w miejsce której przyłączono Łękawicę, teren obecnej gminy Stryszów jest tożsamy z obszarem dawnej parafii Stryszów.
[więcej]

Nagroda dla Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz

Z radością informujemy, że publikacja Wydawnictwa Libron autorstwa Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz pt. „Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich” zajęła I miejsce w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszą monografię naukową z zakresu studiów europejskich opublikowaną w latach 2021–2022.
Gratulujemy Pani Dominice i dziękujemy za zaufanie!!!
[więcej]

Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich

Zapraszamy do śledzenia nowości Wydawnictwa Libron, w najbliższym czasie ukaże się znakomita publikacja autorstwa Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz pt. Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich


Dominika Mikucka-Wójtowicz – politolożka, slawistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie adiunktka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemów politycznych państw postjugosłowiańskich, w tym szczególnie ich partii i systemów partyjnych. Publikowała m.in. w: „Studiach Politycznych”, „East European Politics”, „Journal of Balkan and Near Eastern Studies” i „Problems of Post-Communism”. Laureatka konkursów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – nagrody za najlepszy doktorat (2012) i wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego (2020) za artykuł opublikowany w periodyku „Europe-Asia Studies”.

[więcej]

Zamówienia

Przebudowa strony internetowej – informacja dotycząca składania zamówień [więcej]

Wykaz wydawnictw MNiSW

Z wielką radością informujemy, że Wydawnictwo LIBRON znalazło się w zaktualizowanym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez MNiSW w dniu 17 XII 2019 r.

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim Autorkom i Autorom współpracującym z naszym wydawnictwem – to Państwa książki mogliśmy przedstawić Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako znakomite i ważne publikacje naukowe.

Dziękujemy również Redaktorkom i Redaktorom współpracującym z naszą oficyną – Państwa praca zapewnia profesjonalne przygotowanie pod względem redakcyjnym książek Wydawnictwa LIBRON.

[więcej]

Spotkanie z Jerzym Franczakiem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Jerzym Franczakiem, którego najnowsza książka – „Niepoczytalne” – ukaże się na początku października nakładem Wydawnictwa Libron! Spotkanie odbędzie się 3 października o godzinie 18.00 w Księgarni Karakteru. Rozmowę poprowadzi Olga Szmidt. [więcej]

Więcej aktualności