Dystrybucja

Nasze książki dys­try­bu­u­jemy głównie poprzez hur­townię AZY­MUT (grupa PWN SA ). Dzięki temu nasze pub­likacje trafi­ają do więk­szości bib­liotek i księ­garń naukowych w Polsce oraz około 120 księ­garń inter­ne­towych. Posi­adamy stałą ekspozy­cję w Głównej Księ­garni Naukowej im. Bolesława Prusa w Warsza­wie. Nasze książki są dostępne m.in. w Głównej Księ­garni Naukowej w Krakowie i w księ­garni Bookarest w Poz­na­niu.