Uczeń w świecie tekstów kultury. Szkice o antropocentryczno-kulturowym modelu edukacji polonistycznej

Grażyna Różańska

Temat niniejszej książki wyrósł z przeświadczenia o konieczności dokonywania ciągłych dydaktycznych rozpoznań w procesie kulturowego kształcenia uczniów polskich szkół. Sygnalizowane problemy i prezentowane zagadnienia są efektem troski i niepokoju o kształt współczesnej edukacji oraz o właściwe miejsce w niej ucznia i nauczyciela. […]

Tematyka szkiców zebranych pod wspólnym tytułem Uczeń w świecie tekstów kultury osadza prezentowany tom w nurcie badań literacko-kulturowych, w aspekcie edukacji polonistycznej, rozumianej jako proces wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i jego dążenia do integracji ze światem kulturowych wartości. […]

Przedmiotem podjętych rozważań są zatem kontekstowość i korespondencja sztuk, które w edukacji polonistycznej łączą ze sobą różnorakie dzieła kultury (plastyczne, muzyczne, filmowe) i w efekcie dają uczniom syntetyczny, zintegrowany obraz kulturowej rzeczywistości, na którą składają się poza literaturą i innymi dziedzinami sztuki również filozofia, historia, wiedza medialna i językowa. […]

Interdyscyplinarne rozumienie świata tekstów kultury powinno sprawić, iż uczeń kończący edukację będzie absolwentem mającym holistyczne wykształcenie, posiadającym świadomość istnienia w kulturze, zwłaszcza w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym, wychowanym do wartości, wiedzącym, czym jest dobro, empatia, tolerancja, potrafiącym wyrażać swe poglądy i opinie. To młody człowiek, który będzie uczestniczył w kulturze, otwarty na innych ludzi, ich odmienności i różnorodność, prowadzący dyskusje na wielu płaszczyznach intelektualnych, wykazujący zdolność do interpretacji tekstów kultury w różnorodnych zestawieniach kontekstowych, do przeżywania i wartościowania zjawisk, eksponowania własnego stosunku do otaczającego świata.


fragment Wstępu
Wersja drukowana

cena: 32 zł

niedostępna