Wielka Awangarda wobec kultury masowej w myśli José Ortegi y Gasseta

Natalia Anna Michna

Próba przedstawienia Wielkiej Awangardy jako artystycznej rebelii przeciwko zjawisku masowości nie jest zadaniem łatwym, przede wszystkim ze względu na złożoność znaczeniową pojęć niezbędnych do jej analizy. Istnieje wiele różnych teorii kultury masowej, podobnie jak wiele jest definicji takich pojęć jak masa, elita czy społeczeństwo masowe. Również formacja Wielkiej Awangardy pozostaje zjawiskiem, które wymyka się sztywnym definicyjnym ramom i podejmując próbę jej określenia, można polegać jedynie na ogólnych wyznacznikach i cechach awangardyzmu pierwszej połowy XX wieku, na które wskazują jego badacze. Celem książki jest zatem zbiorcze i popularyzatorskie przedstawienie analizowanej problematyki w świetle istniejącej literatury podmiotu oraz opracowań. Autorka ogranicza się do wybranych koncepcji wyszczególnionych powyżej zagadnień, skupiając się na społecznej i estetycznej myśli Ortegi y Gasseta, w kontekście której wybrane nurty formacji Wielkiej Awangardy zostają przedstawione jako artystyczna rebelia przeciwko dominującemu w XX wieku zjawisku masowości.

(fragment Wstępu)

Natalia Anna Michna – magister filozofii, doktorantka w Pracowni Retoryki Logicznej Instytutu Filozofii UJ. Obecnie pisze pracę doktorską na temat idei katastroficznych w Europie na przełomie XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Hiszpanii i Polski. Zajmuje się filozofią José Ortegi y Gasseta oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza. Absolwentka Instytutu Cervantesa w Krakowie. Jej zainteresowania to: filozofia hiszpańska, filozofia sztuki, estetyka, historia sztuki, literatura iberoamerykańska.