Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich

Emil Popławski

Książka ta jest jednym z kilku dotąd opublikowanych  monograficznych ujęć dotyczących  frazeologii w gwarach polskich. W polu badawczym, obok frazeologizmów, znalazły się również przysłowia stanowiące najliczniejszą – jak się okazało – grupę opisywanych jednostek. Taka podstawa materiałowa skłoniła badacza do użycia bardziej pojemnego terminu frazem.

Autor, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, od blisko dekady jest członkiem zespołu redakcyjnego opracowującego monumentalny „Słownik gwar polskich” w Instytucie Języka Polskiego PAN  w Krakowie.
Wersja drukowana

cena: 38 zł

niedostępna