Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim)

Beata Ziajka

Niezaprzeczalną wartością pracy jest wnikliwość i dążenie do samodzielnych ujęć i przemyśleń […]. Niezwykle cenne jest przytaczanie motywacji przezwisk i przydomków oraz ich drobiazgowa, etnolingwistyczna i lingwistyczna analiza […]. Pokazany przez autorkę obraz [świata] mieszkańców wsi […] jest Jej niewątpliwym osiągnięciem.
Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa

Praca w dużym stopniu ma charakter nowatorski, poszerza bowiem dotychczas niezbyt liczny zbiór publikacji poświęconych przezwiskom i przydomkom ujmowanym w aspekcie lingwistyki kulturowej […]. Autorka daje się poznać jako badaczka mająca zdolność łączenia faktów szczegółowych […] w syntetyczne uogólnienia, z zakresu różnych płaszczyzn języka, o charakterze teoretycznym […]. Wielkim osiągnięciem jest wzorowo opracowany słownik. Stanowi on niezwykle wartościową i cenną część dzieła i dowodzi benedyktyńskiego trudu autorki […].
Dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. UJ

Praca zawiera analizę samodzielnie zebranych przydomków i przezwisk mieszkańców wsi Zagórze (miejsce bliskie autorce) i miejscowości okolicznych […]. Odsłania […] ciekawą rzeczywistość znajdującą się często poza obszarami badawczymi językoznawców, skupiających się głównie na samych formach, strukturach, znaczeniach, a niesięgających po wyjaśnienia, jak one funkcjonują w obszarze świata społeczności wiejskiej […]. Tekst oceniam bardzo wysoko zarówno ze względu na podjęty temat, jego realizację, jak i umieszczenie samej analizy na szerokim tle socjo- oraz etnolingwistycznym, a także jakość opracowania słownika przydomków i przezwisk.
Prof. dr hab. Krystyna Szcześniak


Beata Ziajka (ur. w 1980 r. w Chrzanowie) jest adiunktem w Zakładzie Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. W latach 1999–2004 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w roku 2011 na Wydziale Polonistyki UJ uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Jej zainteresowania koncentrują się wokół języka mieszkańców wsi w ujęciu etno- i socjolingwistycznym. W swoim dorobku ma kilkanaście publikacji naukowych, należy do zespołu opracowującego Słownik gwar polskich (od roku 2013). Jest członkiem kilku towarzystw naukowych.Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam