Zagadnienie intuicji w filozofii Romana Ingardena

Danuta Mikeska-Kycia

W gruncie rzeczy musi dziwić to, iż problem rozumienia intuicji w myśli Ingardena nie stał się wcześniej przedmiotem szczegółowych analiz, tym bardziej że idzie przecież o rozumienie poznania bezpośredniego. Praca dotyczy rozumienia intuicji u Ingardena i w tej materii stanowi niewątpliwie ważne osiągnięcie naukowe. Zarazem jednak wskazuje na dwie kwestie, które z konieczności nie mogły być opracowane bardziej szczegółowo: problem intuicji u Husserla oraz stosunek neokantystów do problemu poznania bezpośredniego. Sam fakt, że autorka zauważa te kwestie – zwłaszcza konieczność rozpatrzenia relacji między fenomenologią a neokantyzmem – już stanowi istotne dokonanie pracy.
Prof. dr hab. Andrzej J. Noras

Praca dotyczy niełatwego, acz w historii filozofii bardzo ważnego wątku, jakim była myśl fenomenologiczna. Koncentruje się na wąskim problemie fenomenologicznej intuicji. Autorka […] omawia w pierwszym rozdziale poglądy Edmunda Husserla, twórcy fenomenologii. Bez zarzutu rekonstruuje następnie stanowisko Ingardena w tym względzie, umiejętnie wskazując na oryginalny wkład polskiego myśliciela w rozwój omawianego nurtu. Wykazuje badawczą pomysłowość w werbalizacji swoich przemyśleń dotyczących istoty oraz specyfiki obu ujęć fenomenologii. Odważnie na przykład wyrokuje, że fenomenologia „dla Ingardena jest odkryciem prawdy bytu, które z punktu widzenia Husserla stanowi z kolei zatrzymanie się w połowie filozoficznej drogi”.
Prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski

Danuta Mikeska-Kycia – ur. w 1980 roku w Chorzowie. Doktor filozofii. W latach 2008–2011 pracownik Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek komitetu okręgowego Olimpiady Filozoficznej, współpracownik „Rocznika Historii Filozofii Polskiej”. Zajmuje się estetyką, ontologią, epistemologią oraz filozofią polską.Wersja drukowana

cena: 36 zł

niedostępna