Dialektyzmy i kultura ludowa w dramatach Stanisława Wyspiańskiego

Władysław Śliwiński

Władysław Śliwiński – prof. dr hab., filolog, językoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 2012 r. kieruje studiami polonistycznymi na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Specjalizuje się w badaniach polskiego języka artystycznego i stylów użytkowych. Opublikował 7 książek (w tym ostatnio Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkategorie połączeniowe, Kraków 2000 i Produktywność syntaktyczna leksemów w poetyckich konstrukcjach nominalnych od XVI do XX wieku, Kraków 2014), 3 tomy studiów językoznawczych oraz ponad sto artykułów naukowych.

Dialektyzmy to ważna część słownictwa występująca w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Wśród analizowanych wyrazów wydzielono dialektyzmy właściwe, archaizmy dialektalne i dialektyzmy wspólnosystemowe (należące do gwar i języka ogólnego). Wszystkie grupy słownictwa scharakteryzowano od strony językowej, tekstowej i funkcjonalnej. Dla celów artystycznych budował Wyspiański w swoich utworach namiastkę języka mieszanego, gwarowo-ogólnego. Integralną część opracowania stanowią listy słownikowe poszczególnych leksemów gwarowych.


Wersja drukowana

cena: 37 zł

zamawiam