Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze

Katarzyna Skowronek

Prezentowana książka jest językoznawczą narracją o dwóch istotnych i na różne sposoby emergentnych sferach współczesnej kultury – kulturze konsumpcyjnej i kulturze terapeutycznej. Pozornie są one odległe od siebie, wyznaczają bowiem inny typ życia ludzkiego, zainteresowań, postaw i działań. Nadrzędna teza niniejszej refleksji lingwistycznej, spajająca poszczególne analizy onomastyczne i tekstologiczne, jest jednak inna. Zawrzeć ją można w stwierdzeniu, że obie te dziedziny – konsumpcji i psychoterapii – nie stanowią oddzielnych obszarów aktywności jednostek i społeczeństw. Przeciwnie, są do siebie bardzo zbliżone, a niekiedy w rozmaity sposób się wręcz przenikają. Językoznawcze studia zawarte w tej książce […] [m]ają ukazać, jak wiele z działań mieszczących się w sferze konsumpcji przechodzi płynnie w sferę psychoterapeutyczną. Powinny w zamierzeniu ujawniać zasadnicze i nieobojętne analogie oraz związki między tymi obszarami i stanowić tym samym jeden z wielu możliwych opisów współczesnej kultury.

Fragment książki


Katarzyna Skowronek – dr hab., prof. nadzw., językoznawczyni. Pracuje w Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Specjalizuje się w onomastyce, tekstologii, analizie dyskursu, socjolingwistyce. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę języka religijnego, kultury popularnej, współczesnych dyskursów publicznych. Autorka i współautorka kilku monografii: Reklama. Studium pragmalingwistyczne (1993, 2001), Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne (2001), Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej (współautor M. Rutkowski, 2004), Między sacrum a profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945–2005) (2006), Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne (współautor Z. Pasek, 2013). Współredaktorka tomów, m.in.: Wokół teorii i empirii socjologii języka (współredaktorka K. Leszczyńska, 2011), Poza kulturą nie ma zbawienia (współredaktorzy J. Dębicki, Z. Pasek, 2014).Wersja drukowana

cena: 29 zł

zamawiam