Edukacja spersonalizowana w uniwersytecie

Beata Karpińska-Musiał

Proces kształcenia, zwłaszcza w uczelni wyższej, w uniwersytecie, nie musi być postrzegany tylko i wyłącznie jako przedmiot badań pedagogicznych, psychologicznych czy socjologicznych. Każda nowa perspektywa może wnieść życiodajne impulsy rozwojowe, odmienne spojrzenie, implementację nowych teorii, poszukiwanie nowych uzasadnień teoretycznych dla proponowanych rozwiązań. Tak jest również w wypadku pracy pani Beaty Karpińskiej-Musiał. Autorka, rysując tło teoretyczne dla edukacji spersonalizowanej, proponuje perspektywę patrzenia na uczenie się międzypokoleniowe w horyzoncie koncepcji kultury prefiguratywnej znanej antropolożki kulturowej Margaret Mead, budując zaś rolę tutora, sięga do kategorii refleksyjności osadzonej w paradygmacie interpretatywnym Schöna oraz kategorii przywództwa edukacyjnego […]. To interesujące poznawczo perspektywy, które z pewnością wzbogacają teoretyczne podstawy fenomenu tutoringu akademickiego […]. Beacie Karpińskiej-Musiał udało się połączyć to, co na pozór wydaje się nie do pogodzenia – zaangażowanie w działania koncepcyjno-projektowe, ak- tywność organizacyjno-projektową oraz wystąpienie w roli naukowca, prowadzącego badania w trakcie toczącego się procesu na żywej tkance interakcji między studentem a nauczycielem akademickim (tutorem) oraz we wspólnocie akademickiej, opisanej jako organizacji uczącej się.

Fragment recenzji dr hab. Anny Sajdak, Prof. UJ

Dr Beata Karpińska-Musiał – anglistka, pedagog, certyfikowany tutor i wykładowca akademicki. Absolwentka filologii angielkiej (1993, UAM), uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w Uniwersytecie Gdańskim w 2010 roku. Pasjonatka dydaktyki w jej
różnych wydaniach: glottodydaktyki obcojęzycznej, wczesnej edukacji językowej, edukacji dorosłych. Od 2004 roku jest zatrudniona w Uniwersytecie Gdańskim, od 2010 roku jako adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą pedagogiki międzykulturowej, teorii języka i kultury jako elementów kształcenia nauczycieli, edukacji spersonalizowanej i aspektów przywództwa  edukacyjnego. W bieżących badaniach zajmuje się transformacją w dydaktyce akademickiej w obliczu zmiany w edukacji oraz rolą nauczyciela jako refleksyjnego praktyka w tym procesie. Autorka ponad 30 artykułów naukowych oraz monografii autorskiej: Międzykulturowość w glottodydaktyce. O związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych (2015, Wydawnictwo  UG). W latach 2014–2016 zrealizowała projekt wdrożenia tutoringu akademickiego w struktury kształcenia filologicznego dla ponad 220 studentów UG, którego owocem jest m.in. niniejsza publikacja. Prywatnie jest globtroterką, mężatką i szczęśliwą mamą trzech synów, wiecznie zainspirowaną dynamiką ich relacji między sobą oraz ze światem.

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość