Zarys problematyki potrzeb informacyjnych dotyczących ochrony zdrowia

red. Anna Rezner, Witold Rezner

Definicję potrzeby w opiece zdrowotnej jako jeden z pierwszych zaproponował Michael Davis (1955) i określił ją jako subiektywne odczucie, które inicjuje proces wybierania środków medycznych.  W opiece zdrowotnej za potrzebę uważa się najczęściej brak zdrowia/dobrostanu albo brak dostępu do opieki (...).

Autorzy badań nad potrzebami pacjentów doszli do zgodnego wniosku, że pacjenci inaczej oceniają swoje potrzeby niż personel medyczny. Oznacza to, iż trzeba badać potrzeby w obu tych grupach osób, przy czym okazuje się, że relacja pacjenta dotycząca jego potrzeb zapewnia zebranie bardziej wartościowych i rzetelnych informacji i pozwala właściwie określić jego indywidualne oczekiwania (...).

Za kluczowe charakterystyki pomiaru potrzeb informacyjnych należy prawdopodobnie  uznać: wieloaspektowość pojęcia związaną  z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, interdyscyplinarność oraz uwikłanie problemu w kontekst cywilizacyjny, w którym coraz lepiej funkcjonujące zasoby sieciowe nie likwidują problemów katalogowania informacji (w tym informacji o świadczeniach zdrowotnych) i ich rozpoznawania. Naturalnie każdy pomiar naukowy winna poprzedzać konceptualizacja przedmiotu badań. U podstaw zaś rozpoznawania potrzeb informacyjnych związanych z ochroną zdrowia leży samo rozumienie zdrowia, nawet jeśli rozważania ograniczymy tylko do nauk o zdrowiu.

 

Fragment książki