Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich

Anna Penkała

Anna Penkała (ur. 1988) – doktor  nauk humanistycznych w zakresie historii, asystent w Katedrze  Historii  Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego  im. KEN w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące życia codziennego, a także pozycji prawnej i społecznej kobiet w epoce nowożytnej. Naukowo podejmuje też zagadnienia związane z historią  kultury  materialnej oraz turystyką historyczną.

 

 

Wartość naukowa pracy jest znaczna, poszerza ona naszą wiedzę nie tylko na temat staropolskich zwyczajów związanych z wydawaniem panien za mąż, ale również przynosi wiele cennych informacji z zakresu obyczajowości staropolskiej, zróżnicowania majątkowego poszczególnych warstw stanu szlacheckiego, kultury materialnej tej części społeczeństwa […] Rezultaty żmudnych poszukiwań archiwalnych autorki są imponujące i pokazują, że historyk epoki staropolskiej ma jeszcze źródła dotąd wcale niewykorzystane albo wykorzystane w niewielkim tylko stopniu.

 

Z recenzji prof. dr hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk

 

Do tak istotnej badawczo i ciągle słabo rozpoznanej w polskiej historiografii problematyki – co podkreślam – nawiązuje bezpośrednio przedłożona publikacja. […] Przybliża ona szeroko i kompetentnie na przykładzie szlachty krakowskiej cały mechanizm (z odwołaniem się do prestiżu i mentalności) uposażania finansowego kobiet […] Praca  stanowi kolejny, ważny krok – co podkreślam – na drodze poznania okoliczności i podstaw materialnych formowania się podstawowej komórki społecznej na ziemiach polskich w dobie późnofeudalnej, w tym także pozycji majątkowej kobiety.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Cezarego Kukli

 

Wersja drukowana

cena: 40 zł

niedostępna