„Kolana zginaj tylko przed Panem”. Wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu

red. Zbigniew Pasek

Wśród historyków kultury, a także badaczy innych dyscyplin naukowych nadal trwa dyskusja nad zakresem i znaczeniem reformacji dla dalszego rozwoju kultury europejskiej. W przekonaniu autorów  tej książki wkład ten jest doniosły i wieloraki. Niektóre impulsy, jak na przykład wzrost czytelnictwa, są widoczne bardziej, inne, jak chociażby przezwyciężenie feudalizmu i stymulowanie przemian gospodarczych w kierunku rozwoju stosunków kapitalistycznych, są widoczne mniej i wciąż budzą kontrowersje. Oddziaływanie kulturowe protestantyzmu jest bardzo zróżnicowane. Z jednej strony są to działania na rzecz odczarowania świata (M. Weber) i przywrócenia Bogu jego „suwerennej”, niezależnej od człowieka pozycji. Z drugiej to wpływy pozareligijne, dotyczące takich dziedzin jak filozofia, sztuki wizualne i muzyka, postawy etyczne czy model rodziny.

 

Niniejszy zbiór tekstów wpisuje się w dyskusję nad tymi zagadnieniami. Autorzy rekonstruują inspiracje protestanckie w kulturze zachodniej. Śledzą doniosłe skutki reformacji w różnych obszarach życia publicznego i w mentalności. Opisują sposoby, za pomocą których protestantyzm zmieniał oblicze świata zachodniego przez ostatnich pięć wieków.

Wersja drukowana

cena: 40 zł

niedostępna