Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej przedmiotem badań są: stałe związki frazeologiczne współczesnej polszczyzny; wpływ mediów na frazeologię polską; metaforyka militarna w tekstach współczesnej polszczyzny; metafory językowe nawiązujące do czynności przyjmowania pokarmu; język w mediach (głównie język polityki i reklamy); frazeologia w socjolektach. Autorka trzech monografii: Związki frazeologiczne współczesnego języka polskiego motywowane sytuacją walki (zbrojnej) (Kielce 2008), Wpływ mediów na współczesną polską frazeologię (Kielce 2008), Metafory językowe nawiązujące do czynności przyjmowania pokarmu(Kielce–Kraków 2005) oraz ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych. Publikuje w pismach krajowych i zagranicznych, m.in. w „Problemach Frazeologii Europejskiej”, „Poradniku Językowym”, „Respectus Philologicus”. W latach 1993–2011 była członkiem Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN w Warszawie.

Książka […] D. Połowniak-Wawrzonek o stałych związkach frazeologicznych i przysłowiach w utworach A. Fredry spełnia swoją funkcję – wypełnia lukę w badaniach nad językiem utworów wybitnego polskiego komediopisarza. […] Jest to pozycja wartościowa, oparta na solidnej podstawie materiałowej, opracowana rzetelnie i w sposób przemyślany. Zastosowana przez Autorkę metoda prezentowania analizowanego i opisywanego materiału pozwoliła jej ukazać wybitnego komediopisarza z jednej strony jako tradycjonalistę, który utrwalał stałe połączenia słowne funkcjonujące w polszczyźnie we wcześniejszych okresach rozwojowych […], z drugiej jako nowatora, który bogaci zasób frazeologii i paremiologii polskiej, dokonując najrozmaitszych modyfikacji związków już istniejących, tworząc liczne ich warianty i przeszczepiając nowe połączenia słowne o obcej proweniencji na grunt polski.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Koniusz, prof. UJK

Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam