Medialna walka o dobrą zmianę. Obraz wyborów parlamentarnych w 2015 roku w wybranych mediach

Rafał Klepka

Pracę Rafała Klepki można – bez wątpienia – uznać za znaczące osiągnięcie naukowe, wyznaczające standardy analizy funkcjonowania mediów (szczególnie mediów informacyjnych i opiniotwórczych) w Polsce. Autor kompetentnie (z dużym znawstwem problematyki i bardzo dobrą orientacją w najnowszej literaturze przedmiotu) oraz z należytym dystansem naukowym analizuje sposób relacjonowania przebiegu rywalizacji politycznej w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Na uwagę zasługują przeprowadzone przez Autora badania, potwierdzające wysokie kompetencje naukowo-badawcze oraz umiejętność zastosowania nowoczesnej metodologii badawczej w celu pogłębionej analizy wybranej problematyki. […]
Publikacja ma nowatorski charakter – Autor, zachowując niezbędny (w przypadku tak trudnej problematyki) dystans naukowy, nie tylko nie powiela nieuprawnionych (niewynikających z rzetelnie przeprowadzonych badań) lub potocznych wniosków formułowanych w licznych publikacjach naukowych (i publicystycznych), ale proponuje samodzielny i dojrzały naukowo sposób analizy i interpretacji zjawisk zachodzących współcześnie w tzw. mediach tradycyjnych (prasa, telewizja) [...].Z recenzji dr. hab. Mariusza Kolczyńskiego, prof. UŚ

Wersja drukowana

cena: 42 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość