Od Forum Romanum do Plaza Mayor. Ewolucja placu miejskiego na przykładzie Hiszpanii

Natalia Bursiewicz

„Praca jest jedynym – jak dotąd – w polskiej literaturze naukowej tak obszernym przedstawieniem problematyki przeobrażeń urbanistycznych w Hiszpanii. Jest też kolejnym dowodem na powszechność zjawisk w kulturze europejskiej”.

Z recenzji dr. hab. Bogusława Krasnowolskiego, prof. UPJPII

„Praca należy do nielicznych dotąd głębszych analiz urbanistyki średniowiecznej obszaru Półwyspu Iberyjskiego powstałych poza Hiszpanią (…). Podkreślić też należy niezwykle żmudne analizy wszystkich omawianych ośrodków, w których udało się zlokalizować place publiczne. Oparte one zostały nie tylko na badaniach literatury, źródeł historycznych i kartograficznych, lecz również wynikach badań archeologicznych”.

Z recenzji dr. hab. Rafała Eysymontta, prof. UWr

„W swoim interdyscyplinarnym wykładzie Autorka wyodrębnia czynniki, które miały wpływ na procesy kształtowania się przestrzeni miast i ich placów na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Po raz pierwszy w literaturze polskiej tak szczegółowo pokazuje uwarunkowania historyczne powstawania tam placów miejskich o różnych funkcjach – od placów antycznych po modelowy Plaza Mayor”.

Z recenzji dr hab. Urszuli Sowiny, prof. PAN

Natalia Bursiewicz  – ur. 1983, absolwentka Historii Sztuki i Iberystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące historii urbanistyki i architektury, a także teorii i ochron
y dziedzictwa kulturowego. Naukowo podejmuje też zagadnienia związane z turystyką historyczną.

Wersja drukowana

cena: 44 zł

zamawiam