Odkrywanie niedostępnego. Utwory osierocone w dorobku studentów pochodzenia żydowskiego z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Anna Jarmuszkiewicz i Anna Smywińska-Pohl

„Wielkie straty kultury polskiej, także w zakresie publikacji, uzasadniają badania nad zachowanym piśmiennictwem lub przynajmniej śladami tego, co zaginęło częściowo bądź całkowicie. Opiniowana praca należy do tego właśnie nurtu, dokładniej mówiąc – tak zwanych dzieł osieroconych (…). Autorki ograniczają się do autorów i autorek żydowskich. Jest to problematyka ciekawa sama w sobie, niezależnie od kwestii dzieł osieroconych. W samej rzeczy praca zawiera wiele ciekawych spostrzeżeń na temat studenckiej młodzieży w Polsce w latach 1918–1939, zwłaszcza w Krakowie”.

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Hertricha-Woleńskiego

Anna Jarmuszkiewicz – polonistka, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka książki Tropy Prousta. Problemy recepcji literackiej w literaturze polskiej po 1945 roku (Kraków, w druku) oraz blisko 40 artykułów naukowych; współredaktorka tomów naukowych Opus citatum. O cytacie w kulturze (Kraków 2014) oraz Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja? (Kraków 2012). Zainteresowania badawcze: zagadnienia pamięciologiczne, recepcja literacka, związki literatury i fotografii, badania nad obrazem, uwarunkowania prawnoautorskie pracy twórczej.

Anna Smywińska-Pohl – filozofka, doktorantka na Wydziale Historycznym UJ, współautorka książki Córki Nawojki. Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897–1967 (Kraków 2017), a także współredaktorka antologii tekstów Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897–1967 (Kraków 2016), prowadziła badania na temat historii kobiet na polskich uniwersytetach, obecnie zajmuje się losami filozofów żydowskich tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym.

Wersja drukowana

cena: 42 zł

zamawiam