Apostołowie nowoczesności. Protestantyzm w Iranie w okresie autorytarnej modernizacji

Marcin Rzepka

Książka Apostołowie nowoczesności dotyczy protestantyzmu podczas dwudziestolecia rządów Rezy szacha. Okres ten stanowi niewielki wycinek w historii działalności protestantów w Iranie, sięgającej początków XIX wieku, pozwala jednak uchwycić specyfikę rozwoju protestantyzmu w sytuacji granicznej, wywołanej gwałtownymi przemianami społecznymi i kulturowymi, będącymi następstwem „autorytarnej modernizacji”.

Znaczenie zaprezentowanych w pracy opisów i analiz zasadza się przede wszystkim na próbie historyczno-kulturowej eksploracji fenomenu „protestantyzmu globalnego”. Zaproponowane podejście badawcze wynika z konieczności redefiniowania chrześcijaństwa, jego deeuropeizacji i dekolonizacji, a tym samym z podkreślenia roli i znaczenia lokalnych, rdzennych, nieeuropejskich społeczności globalizujących chrześcijaństwo w sposób oddolny i niezależny od dawnych euroatlantyckich centrów misyjnych.

Analizy poświęcone protestantyzmowi w Iranie w okresie gwałtownych przemian społeczno-politycznych w kontekście rozwoju irańskiego nacjonalizmu oraz odgórnej modernizacji mogą służyć jako punkt wyjścia do badań o charakterze porównawczym dotyczących strategii adaptowania i asymilowania protestantyzmu w kulturach pozaeuropejskich.

Marcin Rzepka – slawista i orientalista. W swoich badaniach koncentruje się na mniejszościach religijnych i etnicznych w Iranie, relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich oraz na rozwoju protestantyzmu w społecznościach bliskowschodnich. Autor książek: Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii (Kraków 2013), Prayer and Protest. The Protestant Communities in Revolutionary Iran (Kraków 2017).

Wersja drukowana

cena: 45 zł

niedostępna