Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa/ Maps of the City: Heritages and the Sacred within Kraków's Cityscape

redakcja Anna Niedźwiedź, Kaja Kajder

Gdzie znajduje się dziś krakowskie sacrum? Czym może być miejskie genius loci? Jakie przybiera oblicza? Co w praktyce oznacza słowo „dziedzictwo” i czy związanie konkretnego miejsca z wyobrażeniem dziedzictwa przydaje mu sakralności? Czy z kolei religijne sacrum, kiedy jest łączone ze znanym zabytkiem, banalizuje się i zmienia w kolejną wartą zobaczenia atrakcję? Co wydarza się w przestrzeniach uznawanych za równocześnie święte i „odziedziczone”? Co do miasta wnoszą, ale i co mu zabierają przybysze i turyści? Gdzie w Krakowie sytuują się współcześni i historyczni mieszkańcy?

Te i inne pytania były przedmiotem badań autorów książki. Tytułowe „mapy miasta” nawiązują do antropologicznych teorii przestrzeni, wskazując, że przestrzeń tworzona jest przede wszystkim poprzez interakcje z ludźmi. Publikacja stanowi opowieść o Krakowie i różnych ludzkich mapach oplatających dzisiejsze miasto i tworzących jego rozmaite warstwy.

Książka nawiązuje do wystawy, która była prezentowana w Muzeum Etnograficznym w Krakowie od listopada 2017 do lutego 2018 r. Projekt powstał w ramach międzynarodowego Konsorcjum HERILIGION (The Heritagization of Religion and the Sacralization of Heritage in Contemporary Europe) http://heriligion.eu/ w obrębie programu HERA (Humanities in the European Research Area) Uses of the Past i jest finansowany przez sieć HERA, NCN, AHRC, FCT, DASTI, NWO oraz Komisję Europejską w programie Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 649307.


Wersja cyfrowa książki w wysokiej rozdzielczosaći i wolnym dostępie/
To upload the e-book (PDF version, open access) click:


Materiał dźwiękowy do książki / sound tracks
https://soundcloud.com/wydawnictwo-libron/sets/mapy-miasta-dziedzictwa-i

Materiał filmowy do książki / video
https://youtu.be/A_ZqY5ZEiuMWhere is the sacred located in Kraków today? What could be the city’s genius loci? What forms does it take? What does the word “heritage” mean in practice, and does linking a particular place to a vision of heritage make it sacred? Conversely, if the sacred is associated with a well-known monument, is it necessarily trivialised and turned into yet another sightseeing attraction? What happens in spaces which are considered both sacred and “inherited”? What do visitors and tourists bring to the city, but also what do they subtract from it? Where in the city can its modern and historical inhabitants be found?

These and other questions were researched by the authors of this book. The eponymous “maps of the city” relate to anthropological theories of space, pointing that a space is primarily created through its interactions with people. The publication presents a story about Kraków and its various human maps, entwining the city and forming its various layers.

The book draws on the exhibition that was presented at the Ethnographic Museum in Kraków between November 2017 and February 2018. The project is part of the international research consortium HERILIGION (The Heritagization of Religion and the Sacralization of Heritage in Contemporary Europe) http://heriligion.eu/ within the HERA (Humanities in the European Research Area) program Uses of the Past (2016–2019). This project is financially supported by the HERA, NCN, AHRC, FCT, DASTI, NWO. The project received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No. 649307.

Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość