Nauczyciel badacz – naukowiec, dydaktyk i refleksyjny praktyk

Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec i Emanuel Studnicki

„Prowadzenie badań przez nauczyciela ma wymiar edukacyjny, przekładający się na planowanie działań dydaktycznych, ich diagnozę i ocenę przebiegu w odniesieniu do potrzeb konkretnego ucznia lub grupy uczniów. Ponadto umożliwia nauczycielowi rozumienie procesów edukacyjnych i relacji przebiegających w klasie i w szkole oraz w otoczeniu społecznym. Nauczyciel jako badacz opracowuje koncepcję badania, jest jego uczestnikiem, przechodzi przez kolejne etapy, wyciąga wnioski i gromadzi dane do dalszych działań.

Już we wstępie pracy Autorzy podkreślają, że: «Prawdziwy nauczyciel był, jest i będzie zawsze badaczem, bo dociekliwość i dążenie do doskonałości wpisane są w jego zawód i powołanie». Tym samym tematycznie wpisują się w aktualny dyskurs dotyczący roli zawodowej współczesnego nauczyciela, lokowanej między transmisją wiedzy a uczeniem samodzielności intelektualnej i egzystencjalnej, zmierzającej w kierunku poszukiwania i tworzenia wiedzy, kreowania postawy dialogu, empatii, negocjacji i podmiotowego traktowania zarówno ucznia, jak i nauczyciela”.

prof. dr hab. Jolanta Szempruch

„Traktując tendencje edukacyjne jako prawidłowości zarysowujące się w rozwoju idei związanych z kształceniem i wychowaniem, Autorzy konfrontują edukację z wyzwaniami współczesności oraz określają jej zadania i kierunki badań. Zwracają uwagę na znaczenie nowoczesnych technologii w nauczaniu, wyznaczających inną niż w podejściu tradycyjnym rolę ucznia i nauczyciela, który winien dostosować się do nowej rzeczywistości w procesie edukacyjnym. Ważne jest, co podkreślają Autorzy, aby wśród wyzwań badawczych w zakresie edukacji wysoką rangę nadać takim zagadnieniom i zjawiskom jak: neurodydaktyka, edukacja dla zrównoważonego rozwoju oraz rozwój szkoły jako organizacji uczącej się”.
dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS
 

Wersja drukowana

cena: 42 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość