Rola publicznego finansowania w kształtowaniu rynku książki w Polsce

Katarzyna Kopeć

Autorka celem książki uczyniła przedstawienie przyczyn i skutków wdrażania wybranych rozwiązań polityki publicznej skierowanej do rynku książki. Starając się zrozumieć wieloaspektowość badanego zjawiska, analizie poddała ona na wybranym przykładzie nie tylko mechanizm publicznego, tak ważnego i niezwykle potrzebnego, wsparcia, ale też jego szerszy kontekst, umożliwiający poznanie i zrozumienie funkcji oraz celu tego typu interwencjonizmu państwa polskiego na wskazanym rynku. (…) Publikacja wydaje się cennym wkładem w rozważania na temat zakresu, a także intensywności interwencjonizmu państwa polskiego (zarówno pośredniego, jak i bezpośredniego) na rynku książki w rzeczywistości, która podlega nieustannym zmianom.
Z recenzji dr hab. Anny Lusińskiej, prof. UG


Walor nowości książki wynika z bardzo dobrze zidentyfikowanej przez Autorkę luki badawczej odnoszącej się do publicznego finansowania sektora książki w Polsce i jej wypełnienia przez ukazanie z jednej strony specyfiki rynku książki i czytelnictwa jako formy partycypacji w kulturze, a z drugiej mechanizmów związanych z różnymi formami interwencjonizmu państwa na rynku książki. (…) Konieczność podejmowania badań dotyczących rynku książki w Polsce wynika z potrzeby zwiększania czytelnictwa, której pilność ujawnia się w kontekście przemian obserwowanych w kulturze, wyrażających się ekspansją dźwięku i obrazu. Kultura audiowizualna nie zastępuje jednak kultury opartej na słowie pisanym, tym bardziej że, jak pisał Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
Z recenzji dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UEW
 

Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam