Studenckie Zeszyty Językoznawcze, zeszyt 7

pod redakcją Kazimierza Sikory i Olgi Radziszewskiej

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer „Studenckich Zeszytów Językoznawczych”, będący pokłosiem działalności naukowej studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszonych w Kole Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia. Jest to prawdopodobnie najstarsze studenckie koło naukowe działające na naszej Almae Matris. Ma za sobą długą historię i sporo dokonań wielu roczników studentów. W nim zdobywali swe pierwsze naukowe szlify wybitni językoznawcy, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych instytucji naukowo-badawczych. (…)

Koło Naukowe Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia, chlubiące się swą ponadstuletnią historią, ma na swoim koncie liczne i cenne osiągnięcia – zarówno na niwie naukowej, jak i w dziedzinie popularyzacji wiedzy o języku polskim, kulturze języka, polskich gwarach i folklorze słownym. Listę tych niekwestionowanych zasług wzbogaca niniejszy, siódmy już z kolei tom „Studenckich Zeszytów Językoznawczych”, który przynosi, w postaci zbioru artykułów, przegląd najwartościowszych osiągnięć członkiń i członków Koła z ostatniego roku. Tak zamyślony tom prac zbiorowych zdaje sprawę z dominujących kręgów zainteresowań adeptów językoznawstwa (dialektologia, językowy i tekstowy obraz świata, historia języka, pragmalingwistyka, socjolingwistyka i język mediów), a ze względu na istotny walor naukowy niewątpliwie zasługuje też na baczniejszą uwagę czytelnika. Cieszy nie tylko dojrzałość i rzetelność młodych autorów, czyniących dobry użytek z inspiracji osiągnięciami krakowskiej szkoły językoznawstwa – nauk swoich nauczycieli i mistrzów, przywiązujących wielką wagę do materiałowych podstaw opracowania, lecz także otwartość na współczesne paradygmaty lingwistyczne oraz gotowość do poszukiwań i tworzenia autorskich, oryginalnych ujęć przedmiotu (np. w dziedzinie urbanonimii, językowej grzeczności czy komunikacji medialnej). Na podkreślenie zasługuje także (długo wyczekiwane) pojawienie się w tomie wartościowych prac z zakresu historii języka, co dobrze wróży przyszłości tej dyscypliny, cieszącej się przecież tak bogatą tradycją i wielkimi osiągnięciami na polonistyce UJ.

Wersja drukowana

cena: 39 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość