Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich

Dominika Mikucka-Wójtowicz

Dominika Mikucka-Wójtowicz – politolożka, slawistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie adiunktka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemów politycznych państw postjugosłowiańskich, w tym szczególnie ich partii i systemów partyjnych. Publikowała m.in. w: „Studiach Politycznych”, „East European Politics”, „Journal of Balkan and Near Eastern Studies” i „Problems of Post-Communism”. Laureatka konkursów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – nagrody za najlepszy doktorat (2012) i wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego (2020) za artykuł opublikowany w periodyku „Europe-Asia Studies”.

 Autorka omawiając europeizację partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich, odwołuje się nie tylko do precyzyjnie dobranej i właściwie cytowanej bogatej literatury przedmiotu, lecz także, co szczególnie zasługuje na podkreślenie, przytacza w pełni autorskie wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Zatem wykorzystane tu zostały zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe, dzięki którym powstała niezwykle wartościowa pod względem merytorycznym monografia.


Z recenzji prof. dr hab. Ewy Bujwid-Kurek

 Należy podkreślić, że zamierzenie zaprezentowane w pracy jest bardzo szerokie, obejmujące wiele partii z kilku państw. Wymagało to znakomitej znajomości zarówno samych partii, jak i systemów politycznych analizowanych państw, z uwzględnieniem ich zróżnicowania, specyfiki kontekstu politycznego, kulturowego, międzynarodowego. Doktor Dominika Mikucka-Wójtowicz jest z pewnością osobą, która mogła się tego zadania podjąć i zrealizować je z sukcesem, jest bowiem uznaną specjalistką z zakresu polityki partyjnej państw byłej Jugosławii i ma w swoim dorobku już wiele opracowań dotyczących partii tego regionu. Otrzymujemy zatem pozycję kolejną, ale bynajmniej nie jest to powtórzenie żadnej z poprzednich prac. Problematyka poruszana w recenzowanej pracy jest oryginalna, praca wnosi wiele nowego do zasobu wiedzy zarówno empirycznej, jak i teoretycznej z zakresu problematyki partii i systemów partyjnych. Kompetencja i specjalizacja Autorki są tu zatem atutami, upewniającymi czytelnika, że ma do czynienia z opracowaniem na wysokim poziomie merytorycznym, natomiast oryginalność opracowania nie ulega najmniejszej wątpliwości.


Z recenzji prof. dr hab. Katarzyny Sobolewskiej-Myślik