Sacrum a młodzież

Maria Agnieszka Sroczyńska

Dr hab. Maria Agnieszka Sroczyńska, prof. UKSW pełni funkcję kierownika Katedry Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2016–2019 była przewodniczącą Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii religii, wychowania, socjologii rodziny i intymności, socjologii rytuału oraz młodzieży. Podejmowana problematyka badawcza dotyczy ciągłości i przeobrażeń religijności polskiego społeczeństwa, orientacji młodzieży wobec różnych typów rytuałów, zmian w sferze życia rodzinnego, a także intymności oraz współczesnych wyzwań odnoszących się do procesów socjalizacyjno-wychowawczych. Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych.

 Autorka proponuje socjologom, z właściwą sobie trafnością, rozwijanie zainteresowań problematyką sacrum, uwolnionego z więzi instytucjonalnych, które jest czymś zmiennym i wędrującym, przesuwającym się z miejsca na miejsce, pojawiającym się nawet w tych miejscach, z których wydawałoby się, że zostało ostatecznie wyparte. […]
Książka z pewnością zainteresuje nie tylko socjologów, psychologów, pedagogów i antropologów kultury, ale także filozofów religii, kulturoznawców, religioznawców i teologów. W warstwie teoretycznej porządkuje ona i wyjaśnia różne koncepcje sacrum oraz relację między sacrum, religijnością i duchowością, natomiast w warstwie empirycznej prezentuje zróżnicowane obszary kondycji duchowej współczesnej młodzieży. Książka taka jest potrzebna polskiej socjologii religii, socjologii duchowości i socjologii sacrum. Można wyrazić nadzieję, że tematyka religijnego i niereligijnego sacrum będzie kontynuowana w pracach polskich socjologów religii i antropologów kultury. 

Z recenzji prof. dr. hab. Janusza Mariańskiego