Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Liberalizm

Dawid Wieczorek, Beata Ziębińska

W publikacji omówione są ogólne założenia doktryny liberalnej a przede wszystkim poglądy reprezentantów liberalizmu krakowskiego z naciskiem na opisanie wpływów, jaki ta myśl wywierała na politykę społeczną oraz z jakich źródeł jej przedstawiciele czerpali wzorce. Założenia badawcze przyjęte podczas  analizy tych oddziaływań, skoncentrowane  się na kwestiach społecznych, poglądach na naturę człowieka i prawa, roli państwa, podejściu do pracy i płacy oraz wszystkich zagadnień społecznych, szczególnie istotnych dla omówienia procesu kształtowania się polityki społecznej w myśl wolnościowych ideałów.


Dawid Wieczorek – doktor nauk społecznych, specjalizuje się w problematyce patologii społecznych, resocjalizacji, oraz historii idei. Jego zainteresowania obejmują również filozofię społeczną, wybrane zagadnienia kryminologii i polityki społecznej. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wicedyrektor Centrum Badań nad Historią Idei Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Prezes Stowarzyszenia Instytut Historii Idei im. Michela Kowalewicza. Ukończył interdyscyplinarne, anglojęzyczne studia doktoranckie Society, Environment & Technology na Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktor międzynarodowego czasopisma naukowego Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas. W wolnych chwilach komponuje i muzykuje w ramach różnych projektów artystycznych.

Beata Ziębińska – doktor habilitowany nauk społecznych, profesor w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą społeczno-politycznych i kulturowych aspektów życia ludzi starszych w Europie, przeobrażeń systemu pomocy społecznej w Polsce, uniwersytetów trzeciego wieku oraz historii polityki społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam