Wielokulturowosć w turystyce

red. Elżbieta Puchnarewicz

Studia i artykuły zawarte w monografii zbiorowej, mające charakter historyczny, etnograficzny, socjologiczny, geograficzny i mówiąc ogólnie, kulturoznawczy, są oparte na bogatej literaturze przedmiotu, głównie polsko- i angielskojęzycznej, różnorodnych dokumentach i danych statystycznych, badaniach terenowych oraz innych materiałach źródłowych.
Opis i analiza danych empirycznych stanowią główną wartość omawianej książki, która – ze względu na podjętą tematykę – może być zaliczona do istotnych dzieł podejmujących fundamentalne zagadnienia turystyki kulturowej. Jako taka powinna stanowić jedną z ważnych pozycji kanonu lektur dla studentów na kierunku turystyka i rekreacja, a także dla tych podróżników, którzy preferują turystykę kulturową lub też – uczestnicząc w turystyce masowej – są nastawieni na kontakt z regionalną i lokalną kulturą.
 
Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Krawczyka


Tom oddawany do rąk czytelnika zawiera materiały badawcze podejmujące problematykę wielokulturowości we współczesnej turystyce. Przystępując do pracy nad nim, autorzy mieli świadomość tego, że szereg zjawisk wzbudzonych przez rozwój turystyki nie znajduje jeszcze pełnego odbicia w literaturze naukowej, zwłaszcza tej, która odnosi się do spotkań międzykulturowych turystów i gospodarzy. Toteż pragnąc wypełnić istniejące w tym względzie braki, oparli się oni na własnych badaniach terenowych oraz wykorzystali wiele dokumentów i danych statystycznych. Podejmując wyzwanie zbadania szeroko zakreślonego obszaru, zastosowali metody badawcze etnografii, socjologii, geografii i innych
nauk, z których czerpie turystyka kulturowa...
 
Ze wstępu Elżbiety Puchnarewicz 

Wersja drukowana

cena: 54 zł

niedostępna