Transformacje rzeczywistości. Przejawy aktywizmu w kulturze, mediach i polityce

red. Miłosz Babecki, Filip Pierzchalski

Przedstawioną do recenzji monografię autorstwa grupy młodych naukowców postrzegam jako wartościową inicjatywę wydawniczą i badawczą. Mimo iż istnieje literatura dotycząca problemu, który tu został podjęty (aktywizm w kulturze, mediach i polityce), zaś autorzy poszczególnych tekstów odnoszą się do niej w sposób wyczerpujący i kompetentny, to jednak prezentowane opracowanie jest nowością ze względu na syntetyczne, całościowe i wieloaspektowe podejście do zagadnienia. Wartościowe jest realizowane przez większość autorów założenie metodologiczne, polegające na łączeniu teoretycznych podstaw, których dostarcza właśnie istniejąca już literatura przedmiotu, z własnymi próbami formułowania na jej podstawie modeli poznawczych o charakterze objaśniają-cym, które służą z kolei badaniu realnie występującego zjawiska aktywizmu w różnych polach sfery publicznej, w tym zwłaszcza w kulturze, sztuce, mediach, działalności społecznej itp.

Z recenzji dr hab. Marioli Marczak

Prezentowany tom jest cennym wkładem w refleksję nad uwarunkowaniami normatywnymi transformacji, rozwiązaniami praktycznymi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, a wreszcie rozważaniami w kontekście projektów ideologicznych z próbą określenia ich wpływu na tytułowe zagadnienie. Przedstawione refleksję są tym cenniejsze, iż książka jest interdyscyplinarna, do czego przyczyniają się przede wszystkim podejmowane rozważania, ale także zainteresowania badawcze osób wchodzących w skład zespołu […]. Warto także zaznaczyć, że zespół badawczy składa się nie tylko z politologów reprezentujących różne specjalności, ale także z kulturoznawców, medioznawców i socjologów, których wkład w recenzowane dzieło przyczynia się do jego bardzo wysokiego poziomu.

Z recenzji dr hab. Danuty Karnowskiej
Wersja drukowana

cena: 32 zł

niedostępna