Procedura recenzji

. Autor przekazu­jąc pracę naukową w celu jej wyda­nia w Wydawnictwie Libron, wyraża zgodę na jej przesłanie do recen­zji wydawniczej.

. Przekazane dzieła podle­gają również for­mal­nej oce­nie kolegium wydawniczego Wydawnictwa Libron. Po pozy­ty­wnej oce­nie kolegium mate­ri­ały są przesyłane do recen­zji wydawniczej dwóm nieza­leżnym recen­zen­tom.
. Recen­zenci nie są związani z wydawnictwem w sposób for­malny ani oso­bisty, mają stopień dok­tora habil­i­towanego lub wyższy oraz udoku­men­towany istotny dorobek w dziedzinie, której doty­czy recen­zowane dzieło.

. Recen­zenci nie są pow­iązani w sposób for­malny ani oso­bisty z insty­tuc­jami, w których zatrud­nieni są autorzy.

. Prace naukowe przesłane do recen­zji podle­gają zasadzie wza­jem­nej anon­i­mowości recen­zen­tów i autorów.

. Autorzy powinni odnieść się do recen­zji przekazanych im przez wydawnictwo.

. Pozy­ty­wne recen­zje wydawnicze kwal­i­fikują pracę naukową do wydania.

. Nieza­leżnie od opinii recen­zen­tów pełną odpowiedzial­ność za poprawność i rzetel­ność infor­ma­cji zawartych w tekś­cie ponosi jego autor.

. Wydawnictwo infor­muje autorów, że o wykry­tych i udowod­nionych przy­pad­kach nierzetel­ności naukowej zostaną powiadomione insty­tucje zatrud­ni­a­jące autorów.