Procedura wydawnicza

ZASADY ETYKI PUB­LIKA­CYJNEJ

Wydawnictwo Libron sto­suje zasady etyki pub­lika­cyjnej, mające na celu zapo­b­ie­ganie nieucz­ci­wym prak­tykom pub­lika­cyjnym, które zostały opra­cow­ane przez Komitet do spraw Etyki Pub­lika­cyjnej i określone w kodek­sie postępowa­nia pub­lika­cyjnego COPE COPE – Com­mit­tee on Pub­li­ca­tion Ethics ).

Istotne dla naszego wydawnictwa są również zasady Komisji Pol­skiej Akademii Nauk do spraw Etyki w Nauce i opra­cow­any przez nią Kodeks etyki pra­cown­ika naukowego.

Prace naukowe zgłos­zone przez autorów do wyda­nia w Wydawnictwie Libron muszą speł­niać następu­jące wymagania:

­ – zgłaszane prace są oce­ni­ane przez kolegium wydawnicze pod wzglę­dem zgod­ności z pro­filem wydawnictwa, ory­gi­nal­ności oraz wkładu w doty­chcza­sowy stan badań w wybranej dziedzinie

– każdy kom­put­eropis podlega zanon­i­mi­zowanej oce­nie nieza­leżnych recen­zen­tów wydawniczych, będą­cych uznanymi spec­jal­is­tami w danej dziedzinie (więcej w zakładce Pro­ce­dura recenzowania)

– kom­put­eropis jest sprawdzany za pomocą sys­temu anty­pla­gia­towego (anty​pla​giat​.pl)

– wydawnictwo zgłasza wszelkie wykryte pla­giaty i auto­pla­giaty autorom, recen­zen­tom oraz jed­nos­tkom macierzystym autorów

– autor ma możli­wość wglądu w wyniki kon­troli anty­pla­gia­towej oraz pełné prawo do odniesienia się do nich

– wszys­tkie zgłaszane prace naukowe są kon­trolowane pod wzglę­dem ghost­writ­ngu (niepo­danie danych fak­ty­cznych autorów lub współau­torów) i guest­writingu (przyp­isy­wanie autorstwa osobom niebędą­cym autorami)

– wszelkie zaak­cep­towane do druku w wydawnictwie dzieła podle­gają dwus­tron­nym umowom między wydawcą a autorem, które doty­czą warunków przekaza­nia wydawcy autors­kich praw majątkowych do dzieła z wyszczegól­nie­niem możli­wości pub­likowa­nia wydanej książki w repozy­to­ri­ach cyfrowych na zasadach Open Access

– każ­do­ra­zowo autor pod­pisuje oświad­cze­nie potwierdza­jące, że przekazane dzieło (książka, artykuł itd.) jest jego autorstwa oraz że posi­ada on wszelkie majątkowe prawa autorskie do zamieszc­zonych w nim mate­ri­ałów graficznych lub ma wszelkie prawa do wyko­rzys­ta­nia ich w swo­jej książce

– wydawca zobow­iązuje się do należytego opra­cow­a­nia dzieła pod wzglę­dem edytorskim

– wydawca zobow­iązuje się do dzi­ałań na rzecz upowszech­ni­ana pub­likacji w dys­try­bucji kra­jowej, między­nar­o­dowej oraz jej udostęp­nienia w repozy­to­ri­ach cyfrowych

– wszelkie dane autora są chro­nione

PRO­CE­DURA WYDAWNICZA

Prace naukowe zgłos­zone przez autorów do wyda­nia w Wydawnictwie Libron podle­gają następu­jącej pro­ce­durze wydawniczej:

. Autor przekazu­jąc pracę naukową w celu jej wyda­nia w Wydawnictwie Libron, wyraża zgodę na jej przesłanie do recen­zji wydawniczej.

. Przekazane dzieła podle­gają również for­mal­nej oce­nie kolegium wydawniczego Wydawnictwa Libron. Po pozy­ty­wnej oce­nie kolegium mate­ri­ały są przesyłane do recen­zji wydawniczej dwóm nieza­leżnym recenzentom.

. Każdy kom­put­eropis podlega zanon­i­mi­zowanej oce­nie nieza­leżnych recen­zen­tów wydawniczych, będą­cych uznanymi spec­jal­is­tami w danej dziedzinie (więcej w zakładce Pro­ce­dura recenzowania).

. Autor jest zobow­iązany do odniesienia się do uwag zapro­ponowanych przez recen­zen­tów i kolegium wydawnicze.

. Kom­put­eropis jest sprawdzany za pomocą sys­temu anty­pla­gia­towego (anty​pla​giat​.pl).

. Wydawnictwo zgłasza wszelkie wykryte pla­giaty i auto­pla­giaty autorom, recen­zen­tom oraz jed­nos­tkom macierzystym autorów.

. Wszys­tkie zgłaszane prace naukowe są kon­trolowane pod wzglę­dem ghost­writingu (niepo­danie danych fak­ty­cznych autorów lub współau­torów) i guest writingu (przyp­isy­wanie autorstwa osobom niebędą­cym autorami).

. Po otrzy­ma­niu pozy­ty­wnych recen­zji oraz opinii kolegium wydawniczego, a także spełnie­niu wymogów rzetel­ności naukowej praca zostaje przekazana do redakcji.

. Wydawca zobow­iązuje się do należytego opra­cow­a­nia dzieła pod wzglę­dem edy­torskim. Pro­ces ten prze­b­iega w następu­ją­cych etapach:

a) tekst zostaje przekazany wyspec­jal­i­zowanemu w danej dziedzinie redaktorowi

b) zredagowana praca trafia ponownie do autora, aby mógł odnieść się do wprowad­zonych zmian i uwag

c) zaak­cep­towana redakcja zostaje odd­ana do składu, równocześnie wydawca zleca wyko­nanie pro­jektu okładki

d) złożoną książkę przekazuje się do korekty wydawniczej

e) po wprowadze­niu korekty wydawniczej autor otrzy­muje plik do korekty autorskiej

f) zwery­fikowane przez redakcję poprawki autorskie zostają wprowad­zone do pliku

g) autor otrzy­muje ostate­czną wer­sję plików ze skła­dem i okładką do akcep­tacji przed drukiem

10 . Wszelkie zaak­cep­towane do druku w wydawnictwie dzieła podle­gają dwus­tron­nym umowom między wydawcą a autorem, które doty­czą warunków przekaza­nia wydawcy autors­kich praw majątkowych do dzieła z wyszczegól­nie­niem możli­wości pub­likowa­nia wydanej książki w repozy­to­ri­ach cyfrowych na zasadach Open Access.

11 . Wydawca zobow­iązuje się do dzi­ałań na rzecz upowszech­ni­ana pub­likacji w dys­try­bucji kra­jowej, między­nar­o­dowej oraz jej udostęp­nienia w repozy­to­ri­ach cyfrowych.