Współpraca wydawnicza

Pro­ponu­jemy Państwu sze­roką gamę usług związanych z przy­go­towaniem różnego rodzaju pub­likacji, w tym szczegól­nie prac naukowych: dok­tors­kich, habil­i­ta­cyjnych, pub­likacji przed‐ i pokon­fer­en­cyjnych, podręczników, cza­sop­ism naukowych, słown­ików itp. Ofertę kieru­jemy zarówno do autorów, jak i insty­tucji naukowych, fun­dacji oraz wydawnictw – na zasadzie pod­wykon­aw­stwa, jak również wyda­nia pub­likacji pod marką i numerem ISBN naszego Wydawnictwa. Możemy również wydać książkę z numerem ISBN insty­tucji zamaw­ia­jącej (np. uczelni, wydzi­ału czy insty­tutu) i z jej logo. Przy­go­towu­jemy pub­likacje infor­mu­jące o dzi­ałal­ności danej orga­ni­za­cji, porad­niki, mate­ri­ały eduka­cyjne, szkole­niowe i pro­mo­cyjne, wyniki badań, wywiadów, mate­ri­ały z kon­fer­encji i sym­pozjów. Wykonu­jemy również kat­a­logi, fold­ery oraz opra­cowu­jemy iden­ty­fikację wiz­ualną.

Posi­adamy ponad dziesię­ci­o­let­nie doświad­cze­nie na rynku wydawniczym, wydawane przez nas pub­likacje stoją na najwyższym poziomie edy­torskim. Nasz zespół, składa­jący się z doświad­c­zonych redak­torów, korek­torów, grafików i składaczy, zaj­muje się kom­plek­sową obsługą pro­cesu wydawniczego lub poszczegól­nymi jego eta­pami: redakcją, korektą, pro­jek­tem okładki, obróbką mate­ri­ału ilus­tra­cyjnego, fotoedy­cją, opra­cowywaniem tabel, wykresów, schematów, skła­dem, łamaniem i przy­go­towaniem do druku. Pośred­niczymy w kon­tak­tach z drukarnią, dobier­a­jąc do pub­likacji odpowied­nie mate­ri­ały poligraficzne. Współpraca z najwięk­szym ogólnopol­skim dys­try­b­u­torem ( OSDW Azy­mut) zapew­nia naszym pub­likacjom obec­ność na półkach księ­garń w całej Polsce, a także w Internecie.

Zapraszamy do składa­nia zapy­tań ofer­towych, na pod­stawie których w prze­ciągu trzech dni roboczych przy­go­tu­jemy kalku­lację. Naszym istot­nym atutem są naprawdę konkuren­cyjne ceny oraz szy­bkość real­iza­cji zlece­nia i ter­mi­nowość – możemy je zag­waran­tować. Bierzemy w pełni odpowiedzial­ność za zle­cone nam zada­nia.

Współpracu­jemy z najbardziej wyma­ga­ją­cymi i renomowanymi insty­tuc­jami naukowymi, m.in. z:
– Uni­w­er­sytetem Jagiel­lońskim,
– Uni­w­er­sytetem Warsza­wskim,
– Uni­w­er­sytetem Wrocławskim,
– Uni­w­er­sytetem im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu,
– Uni­w­er­sytetem Szczecińskim,
– Uni­w­er­sytetem Ped­a­gog­icznym w Krakowie,
– Uni­w­er­sytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Uni­w­er­sytetem Kaz­imierza Wielkiego w Byd­goszczy,
– Uni­w­er­sytetem Humanistyczno-​Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kiel­cach,
– Uni­w­er­sytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie,
– Wyższą Szkołą Europe­jską im. ks. Józefa Tis­chn­era,
– Akademią Górniczo-​Hutniczą w Krakowie,
– Akademią Techniczno-​Humanistyczną w Bielsku-​Białej,
– Fun­dacją dla Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego,
– Insty­tutem Pamięci Nar­o­dowej,
– Insty­tutem Muzyki i Tańca,
– Insty­tutem Języka Pol­skiego Pol­skiej Akademii Nauk,
– Pol­skim Insty­tutem Studiów nad Sztuką Świata,
– Towarzys­t­wem Miłośników Języka Pol­skiego w Krakowie,
– Towarzys­t­wem Dok­toran­tów Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego,
– Szkołą Języków Wschod­nich Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego.