Uniwersytet jutra

red. Sylwia Mrozowska i Grażyna Penkowska

Do najważniejszych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym w Polsce należy podniesienie jego poziomu do standardów najlepszych światowych ośrodków badawczych i edukacyjnych. Ponieważ niska mobilność międzynarodowa jest określana jako poważny problem polskiego szkolnictwa wyższego, jednym z rozwiązań promowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wzrost współpracy ponadnarodowej uczelni wyższych, grup badawczych i pracowników akademickich, a tym samym zwiększenie mobilności naukowców i studentów. Publikacja, którą przekazujemy czytelnikom, jest efektem realizacji projektu współpracy ponadnarodowej „Uniwersytet jutra: umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown (USA)”. Zawiera ona wnioski, rekomendacje i opinie uczestników staży dydaktycznych w Uniwersytecie Houston-Downtown na temat kierunków zmian w dydaktyce akademickiej. Szczególną jej wartość stanowi przedstawienie przez autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, wybranych metod i narzędzi dydaktycznych niestosowanych dotychczas na szeroką skalę w dydaktyce akademickiej w Polsce.Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość