Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podręcznik akademicki

Ewa Bujwid-Kurek, Dominika Mikucka-Wójtowicz

„Książka, napisana w formie podręcznika (skryptu), jest efektem pracy dwóch osób – prof. dr hab. Ewy Bujwid-Kurek i dr Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz. Obie autorki zajmują się w swoich badaniach naukowych państwami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, szczególnie tymi, które znajdują się na etapie transformacji ustrojowej. […] Zasadniczym celem, przyświecającym wyborowi państw poddanych analizie, było sprawdzenie, czy i w jaki sposób odmienne drogi do demokracji zadecydowały o kształcie ich obecnego systemu politycznego. Za główny cel badawczy przyjęto zatem ocenę systemu politycznego wybranych państw, w których dokonują się demokratyczne zmiany ustrojowe”.

Z Przedmowy


„Podręcznik jest merytorycznie dojrzały, uporządkowany metodologicznie, a także bogaty w specjalistyczne, choć zarazem przystępnie sformułowane analizy oraz komentarze i interpretacje, a to wszystko powoduje, że w bardzo interesującej formie porządkuje i systematyzuje wiedzę o procesach ustrojowej transformacji w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, które dokonywały się po przełomie demokratycznym 1989 roku. […] Książka posiada wszelkie walory cechujące dobry podręcznik. W konsekwencji powinna przez szereg lat stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych czy bezpieczeństwa narodowego, uczęszczających na zajęcia z przedmiotu systemy polityczne bądź z przedmiotów o pokrewnym charakterze”.

Z recenzji prof. dra hab. Marka Bankowicza


Wersja drukowana

cena: 32 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość