Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej

Adrianna Sarnat-Ciastko

Dr Adrianna Sarnat-Ciastko
adiunkt  Zakładu  Psychoprofilaktyki, członek Zespołu  Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Wydziału Pedagogicznego  Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, pełnomocnik Rektor AJD ds. tutoringu, tutor. Autorka m.in. monografi Tutoring w polskiej szkole  oraz  kilkudziesięciu recenzowanych artykułów naukowych. Redaktorka publikacji Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły?. W zakresie jej zainteresowań naukowych znajdują się: edukacyjny wymiar analizy transakcyjnej, edukacja  alternatywna oraz  personalizacja kształcenia.

Oryginalność tej pracy polega  nie tylko na podjęciu problematyki związanej z tutoringiem
jako stosunkowo nową i mało znaną w Polsce metodą pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale też na osadzeniu części badań w perspektywie edukacyjnej analizy transakcyjnej, a więc również relatywnie „niszowej” koncepcji psychologicznej mającej zastosowanie w pedagogice.  […] Autorka […] ukazała w pełni swoje przygotowanie  merytoryczne dotyczące analizy transakcyjnej oraz metodologiczne w zakresie prowadzenia badań ilościowych. […] Pracę, mimo jej szczegółowości, wielowątkowości i obszerności, dobrze  się czyta, co najlepiej świadczy  o opanowaniu przez Autorkę – na wysokim poziomie – sztuki pisania  prac naukowych.

Dr hab. Dorota Pankowska
prof. UMCS
 

Strategia badań przyjęta  przez  Autorkę  […]  pozwoliła  czytelnikowi na zapoznanie się z sytuacją tutoringu w Polsce, a także  poprzez analizę  różnic  między grupami posługującymi i nieposługującymi się tą metodą umożliwiła  ukazanie jej pozytywnych efektów.  […] Adrianna Sarnat-Ciastko wykazała znajomość obszernej literatury  przedmiotu,  umiejętność stawiania pytań  badawczych i  hipotez,  przyjęła  trafną strategię badań i bardzo starannie  opracowała ich  wyniki.  Szczególnym walorem pracy  jest  stworzenie  własnych metod  badawczych na  podstawie przyjętej teorii analizy transakcyjnej.

Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Wersja drukowana

cena: 39 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

cena: 39 zł

zamawiam