Z dziejów pol­szczyzny artysty­cznej

Seria „Z dziejów pol­szczyzny artysty­cznej” pomyślana została jako cykl wydawniczy prezen­tu­jący wyniki badań nad językiem pol­s­kich pis­arzy i właś­ci­woś­ci­ami styl­isty­cznymi tek­stów rodz­imej lit­er­atury. Pier­wsze tomy cyklu doty­czyć będą twór­c­zości Stanisława Wyspi­ańskiego. Stanowią one plon nowa­torskiego pro­jektu badaw­czego „Słown­ictwo dyfer­enc­jalne w dra­mat­ach Stanisława Wyspi­ańskiego. Stu­dia leksykologiczno-​leksykograficzne”, finan­sowanego w ramach Nar­o­dowego Pro­gramu Roz­woju Human­istyki, a real­i­zowanego na Wydziale Polonistyki UJ

Zamierze­niem wykon­aw­ców było wszech­stronne opisanie uży­wanego przez pis­arza słown­ictwa wykracza­jącego poza ramy pol­szczyzny ogól­nej. Badac­zom przyświecał cel czysto poz­naw­czy – pokazanie językowej kreaty­wności jed­nego z najwięk­szych mis­trzów pol­skiego słowa, ale także prak­ty­czny. Postanow­ili oni bowiem dostar­czyć zarówno osobom zain­tere­sowanym twór­c­zoś­cią autora pro­fesjon­al­nie (wydaw­com, insc­eniza­torom, tłu­mac­zom), jak i szer­szym krę­gom czytel­ników funkcjon­al­nych i wiary­god­nych narzędzi objaś­ni­a­ją­cych zaw­iłości indy­wid­u­al­nego stylu Wyspi­ańskiego. Pod­jęty pro­gram badaw­czy naw­iązuje do najlep­szych trady­cji pol­s­kich studiów nad językiem i tek­stem artysty­cznym, zapoc­zątkowanych przed laty w Krakowie przez Zenona Kle­men­siewicza.Dialektyzmy i kultura ludowa w dramatach Stanisława Wyspiańskiego

Władysław Śliwiński

Dialektyzmy to ważna część słownictwa występująca w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Wśród analizowanych wyrazów wydzielono dialektyzmy właściwe, archaizmy dialektalne i dialektyzmy wspólnosystemowe (należące do gwar i języka ogólnego). Wszystkie grupy słownictwa scharakteryzowano od strony językowej, tekstowej i funkcjonalnej. Dla celów artystycznych budował Wyspiański w swoich utworach namiastkę języka mieszanego, gwarowo-ogólnego. Integralną część opracowania stanowią listy słownikowe poszczególnych leksemów gwarowych. [więcej]

Słownik osobliwości leksykalnych Stanisława Wyspiańskiego na...

red. Władysław Śliwiński

Niniejszy słownik reprezentuje wprawdzie typ słownika naukowego, stanowi bowiem realizację ściśle określonej koncepcji metaleksykograficznej i wyzyskuje wyniki badań empirycznych, adresowany jest jednak do kręgu odbiorców szerszego niż tylko badacze polszczyzny artystycznej. Pomyślany został jako podręczne, ale rzetelne i wiarygodne źródło wiedzy o słownictwie Wyspiańskiego, objaśniające wszystkie trudniejsze, niezrozumiałe z przyczyn semantyczno-leksykalnych miejsca w dziełach pisarza. 

ze Wstępu

[więcej]

Kategoria potoczności w tekście literackim na przykładzie dramatów...

Magdalena Niemczyk-Jacek

Tematem niniejszej monografii jest kategoria potoczności w tekstach dramatycznych Stanisława Wyspiańskiego. Sama potoczność ukazana jest szeroko, jako złożona kategoria, którą można interpretować wieloaspektowo. Prowadzone badania wychodzą poza analizę ściśle językową, potoczność przedstawiona zostaje jako model postawy światopoglądowej, a jednocześnie jako sposób odbierania i rozumienia rzeczywistości [więcej]

Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej...

Jakub Bobrowski

Książka Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej w idiolekcie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego jest jedną z pięciu monografii powstałych w ramach nowatorskiego projektu badawczego... [więcej]